Umowa B2B ze specjalistą IT (kontraktorem)

Jest to umowa, na podstawie której firma IT zatrudnia specjalistę (np. programistę, architekta oprogramowania, testera). Formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna (nie umowa o pracę), a zatrudniony specjalista IT wykonywać będzie umowę w ramach swojej działalności gospodarczej.

Na potrzeby niniejszego tekstu strony tej umowy nazwiemy:

 • Spółka – to zatrudniająca specjalistę firma IT,
 • Specjalista – to osoba zatrudniony specjalista (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).  

Kwalifikacja prawna umowy: umowa o świadczenie usług.

Mające zastosowanie przepisy: Kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podstawowe postanowienia

 1. Przedmiot umowy. Należy określić przynajmniej:
  1. Zakres przedmiotowy świadczonych przez specjalistę IT usług (np. programowanie w określonym języku programowania);
  2. Ilość, częstotliwość świadczonych usług (np. minimum 100 godzin miesięcznie, średnio 8 godzin w każdy dzień roboczy itp.);
  3. Miejsce świadczenia usług (np. zdalnie, w miejscu wskazanym przez Spółkę);
 2. Wynagrodzenie Specjalisty, przykładowe sposoby określenia wysokości wynagrodzenia:
  1. ryczałt miesięczny (określona kwota miesięcznego wynagrodzenia) – stosujemy, jeżeli precyzyjnie określono ilość świadczonych usług (np. podając miesięczną liczbę godzin);
  2. ryczałt miesięczny z limitem godzin – jak przy zwykłym ryczałcie, z tą różnicą, że określamy, co stanie się po osiągnięciu określonej liczby (limitu) godzin świadczenia usług przez Specjalistę w danym okresie rozliczeniowym (może np. zaprzestać dalszego świadczenia usług lub może być należne dodatkowe wynagrodzenie, obliczane w oparciu o stawkę godzinową);
  3. stawka godzinowa – stosujemy, jeżeli potrzebujemy większej elastyczności, jeżeli chodzi o ilość usług świadczonych w danym okresie rozliczeniowym;
 3. Przeniesienie praw autorskich. Spółka bezwzględnie powinna zadbać o uzyskanie autorskich praw majątkowych do efektów świadczenia przez Specjalistę usług (wytworzone oprogramowanie jest utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim). Zwykle im szerszy zakres uzyskanych praw, tym korzystniej dla Spółki. Należy wziąć pod uwagę także to, że inny zakres praw autorskich majątkowych powinien dotyczyć oprogramowania (programów komputerowych), a inny pozostałych kategorii utworów (np. dokumentacji);

Postanowienia dodatkowe

 1. Kwestia poufności - Spółka powinna zadbać by umowa zawierała zobowiązanie do zachowania poufności przez Specjalistę co do wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (konieczne jest zdefiniowanie tego pojęcia w umowie) lub informacji, do których dostęp uzyskał pracując u danego klienta;
 2. Zakaz konkurencji – zapis konieczny w przypadku personelu kluczowego. Należy sprecyzować co rozumiemy przez działalność konkurencyjną (np. podjęcie współpracy z firmą konkurencyjną na rynku lub z określonymi klientami – pomocniczo można np. posłużyć się kodami PKD jako obszarami, gdzie podmioty trzecie konkurują ze Spółką). Dodatkowo warto wskazać jaka postać działalności konkurencyjnej jest zabroniona np. podejmowanie pracy na podstawie kolejnej (równoczesnej) umowy o pracę czy też świadczenie usług na podstawie cywilnoprawnej albo pełnienia funkcji organu w spółce konkurencyjnej. Należy również określić czas trwania tego zakazu (zwłaszcza czy obejmuje wyłącznie okres obowiązywania umowy między Spółką a Specjalistą czy również czas po jej ustaniu) oraz informacje, czy jest możliwe jego wcześniejsze rozwiązanie. Konieczne jest również zastrzeżenie kary umownej za złamanie tego zakazu przez Specjalistę oraz wskazanie, czy przysługuje mu jakieś świadczenie wzajemne na czas obowiązywania zakazu (na wzór tego odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu umowy o pracę);
 3. Wypowiedzenie - należy rozważyć, czy Spółka chce uczynić stosunek umowny bardziej trwałym, zawierając umowę na czas oznaczony bez możliwości wypowiedzenia (fix) czy też będzie to umowa na czas nieoznaczony z umownie ustalonym wypowiedzeniem. Umowa na czas oznaczony np. roku może dotyczyć zwłaszcza pracowników kluczowych w danym projekcie;
 4. Wizerunek/dane osobowe – wykorzystanie danych osobowych i/lub wizerunku Specjalisty powinno być uregulowane stosowną zgodą odpowiadającą wymogom RODO;
  Powstrzymanie się od świadczenia usług ("urlop") - częstokroć w umowach B2B pojawia się forma urlopu, nazywana w rozmaity sposób; jest to odpowiedz na oczekiwania rynku, pamiętać jednak należy, że urlop jest pojęciem prawa pracy, nie stosunków cywilnoprawnych, a zastrzeganie tego rodzaju uprawnień zbliża zobowiązanie do ukrytego stosunku pracowniczego;

Dodatkowe postanowienia, pytania i problemy

 • Odróżnienie umowy B2B od umowy o pracę. Jeżeli decydują się Państwo na współpracę z samozatrudnionym specjalistą IT w oparciu o umowę B2B, stosunek, który Was wiąże powinien istotnie różnić się od umowy o pracę. Ważne, aby umowa różniła się od umowy o pracę, ale przede wszystkim, aby współpraca faktycznie była daleka od współpracy charakterystycznej dla stosunku pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Naszym zdaniem można to osiągnąć zatrudniając specjalistę nie jako podporządkowanego pracownika, ale jako profesjonalnego konsultanta. Zatrudniona w ten sposób osoba powinna więc mieć maksymalną swobodę, jeżeli chodzi o sposób świadczenia swoich usług: np. swobodę co do miejsca i czasu wykonywania usług, możliwość wyboru metod i organizacji pracy itp.;
 • Kwestia odszkodowania przysługującemu współpracownikowi za zakaz konkurencji po ustaniu umowy – jest to zagadnienie kontrowersyjne, ale dominuje stanowisko, że w przeciwieństwie do umowy o pracę ustalenie takiego odszkodowania nie jest obowiązkowe.
 • Kary umowne - należy uregulować kary umowne w sposób racjonalny np. Za naruszenie obowiązku poufności czy złamanie zakazu konkurencji; nadmiarowość w tym zakresie może prowadzić do miarkowania kary w razie sporu sądowego;

  Interesują Cię te usługi? Oddzwonimy!