Umowa na pozycjonowanie SEO

Jest to umowa, na podstawie której firma IT świadczy usługi pozycjonowania Serwisu internetowego, co oznacza ogół technik i czynności zmierzających do osiągnięcia przez Serwis internetowy, jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek internetowych.

Na potrzeby niniejszego tekstu Strony tej umowy nazwiemy:

 • Usługobiorca – Strona, która zamawia usługi pozycjonowania;
 • Usługodawca – firma IT odpowiedzialna za świadczenie usług pozycjonowania.

Kwalifikacja prawna umowy: umowa o świadczenie usług.

Mające zastosowania przepisy: Kodeks Cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podstawowe postanowienia

 1. Przedmiot Umowy. Należy określić przynajmniej:
  1. Strony Umowy;
  2. Usługi – usługi mogą być określone w Umowie lub w załączniku do niej w postaci specyfikacji usług. Należy precyzyjnie określić jakiego serwisu usługi dotyczą. Usługi mogą obejmować np. wsparcie procesu optymalizacji, pozycjonowanie domen, usługi analityczne, doradztwo w zakresie strategii marketingu internetowego.
  3. Wskazanie wymaganych przez Usługodawcę dostępów – np. dostępy do CMS, Google Analitics;
  4. Miejsce świadczenia usług – według przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Czas trwania Umowy – Umowa może zostać zawarta na czas nieoznaczony, ale może mieć też charakter terminowy. W przypadku Umowy na czas nieoznaczony należy wprowadzić termin wypowiedzenia. W przypadku Umowy terminowej można przewidzieć zapisy precyzujące przyczyny wypowiedzenia Umowy przed czasem.
 3. Wynagrodzenie Usługodawcy.
  1. Istnieje kilka sposobów określenia formuły wynagrodzenia. Do najpopularniejszych należą:
   1. Fixed price – Strony z góry określają wynagrodzenie należne Usługodawcy za całość usług wraz z określeniem ich miesięcznego wolumenu (abonamentu). Wykonawca jest wówczas uprawniony do wynagrodzenia bez względu na rzeczywiste wykorzystanie tego wolumenu;
   2. Time&Materials - formuła wynagrodzenia odpowiadająca MH (man-hour) lub MD (man-days), które zostały rzeczywiście spożytkowane i wynikające z raportu czasu pracy dostarczonego przez Usługodawcę; Usługobiorca płaci wyłącznie za wykorzystane godziny;
   3. Time&Materials z Capem – jest to rozliczenie w formule, jak T&M z tą różnicą, że określamy co stanie się po osiągnięciu określonej liczby MH lub MD przez Usługodawcę tj. przewidujemy tzw. CAP;
  2. Terminy płatności wynagrodzenia - w przypadku umowy SEO najczęściej wynagrodzenie jest opłacane w okresach rozliczeniowych np. w okresach miesięcznych;
  3. Wynagrodzenie powinno obejmować przeniesienie praw autorskich lub udzielenie stosownych licencji na rzecz Usługobiorcy;
 4. Przeniesienie praw autorskich. Usługobiorca powinien pozyskać prawa autorskie do rezultatów usług. Czy będzie to nabycie praw autorskich czy też licencja (wyłączna/niewyłączna), zależy od konkretnego przypadku, aczkolwiek z punktu widzenia Usługobiorcy pożądane jest nabycie praw autorskich. Należy w sposób szczególnie skrupulatny odnieść się do pól eksploatacji, które powinny być w umowie określone w sposób wyczerpujący;

Postanowienia dodatkowe

 1. Określenie zasad współpracy stron – np. obowiązek przekazywania danych, informacji, udostępniania dokumentacji, dodanie koordynatorów Stron, udzielenia stosownych dostępów personelowi Usługodawcy;
 2. Określenie procedury odbiorowej – zwłaszcza poprzez akceptacje raportów realizowanych usług / roboczodni / roboczogodzin;
 3. Wskazanie procedury zgłaszania błędów w oprogramowaniu wraz z określeniem osób, które po stronie Usługobiorcy są do tego uprawnione – typowymi kanałami komunikacji jest np. email, zgłoszenie przez specjalnie dostosowaną do tego platformę, telefon. Należy również przewidzieć procedurę potwierdzania tego zgłoszenia przez Usługodawcę;
 4. Określenie dostępności usług pozycjonowania – np. dni robocze, w godzinach 8-18;
 5. Ograniczenie Odpowiedzialności - strony mogą przewidzieć katalog sytuacji, których zaistnienie ogranicza odpowiedzialność Usługodawcy np. okoliczności siły wyższej, braku współpracy Usługobiorcy, zmian po stronie usług systemów marketingowych / reklamowych, etc. Z punktu widzenia Usługodawcy korzystne jest, aby ewentualnie zastrzeżone kary umowne zostały ograniczone (cap) np. do poziomu kwoty otrzymanego wynagrodzenia; ze względu na charakter usług odpowiedzialność z  tytułu rękojmi i utraconych korzyści jest najczęściej wyłączona;
 6. Kwestia poufności – Strony powinny zadbać, aby umowa zawierała zobowiązanie do zachowania poufności, co do wszystkich informacji, które Strony chcą chronić przed wykorzystaniem lub ujawnieniem, w szczególności informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (konieczne jest zdefiniowanie tego pojęcia w umowie). W praktyce, jest to istotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy;
 7. Zakaz przejmowania personelu – z punktu widzenia Usługodawcy jest to istotna klauzula, która pod rygorem kary umownej zakazuje przejmowania osób zaangażowanych w świadczenie usług po stronie Usługobiorcy; zabezpiecza przed utratą kluczowego personelu

Dodatkowe postanowienia, pytania i problemy

Strony powinny mieć świadomość, iż usługa pozycjonowania rzadko może przybrać postać umowy o dzieło, jest to raczej umowa starannego działania. Usługodawca nie może z całą pewnością zapewnić określonego miejsca strony www w wyszukiwarce, gdyż zależy to od szeregu okoliczności od niego niezależnych np. algorytmów samej wyszukiwarki, które mogą ulec zmianie. Zastrzeganie kar umownych za brak określonego rezultatu, jest w tym aspekcie szczególne ryzykowne dla Usługodawcy.

  Interesują Cię te usługi? Oddzwonimy!