Umowa o wykonanie strony internetowej

W umowie tej Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego stronę internetową, która ma zostać umieszczona pod określonym adresem domeny oraz przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ostatecznych, odebranych wersji projektu graficznego Strony Internetowej.

Na potrzeby niniejszego tekstu strony tej umowy nazwiemy:

 • Zamawiający – strona, która zamawia wykonanie strony internetowej;
 • Wykonawca – strona odpowiedzialna za realizację strony internetowej;

Kwalifikacja prawna umowy: umowa o dzieło albo umowa nienazwana z elementami umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług.

Mające zastosowania przepisy: Kodeks Cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Jeżeli szukasz bezpłatnego wzoru umowy o wykonanie strony internetowej, zajrzyj tutaj. Jeżeli chcesz zlecić przygotowanie umowy Kancelarii lub zmodyfikowanie bezpłatnego wzoru, skontaktuj się z nami.

 

Podstawowe postanowienia

 • Przedmiot umowy. Należy określić przynajmniej:
  • Rezultat – stronę internetową, jej docelowy wygląd (front-end) i funkcjonalności;

  • Dokumentacja – element ten może być przydatny w bardziej złożonych projektach obejmujących wielofunkcyjne serwisy internetowe; w przypadku prostych stron internetowych dokumentacja może dotyczyć podstawowych funkcjonalności i wytycznych co do np. wizualnych aspektów;

  • Określenie Etapów / Faz pracy nad stroną internetową wraz z Harmonogramem – w tym miejscu w zależności od stosowanej metodyki pracy nad stroną internetową, w sposób precyzyjny lub bardziej ramowy, kolejne części prac np. Etap projektowania, Etap produkcyjny, Etap testowania, Etap wdrożenia, Etap finalnego odbioru; proste projekty nie wymagają wszystkich wymienionych etapów

 • Określenie czasu trwania umowy – umowy na body leasing często zawierane są na czas nieoznaczony, mogą mieć też charakter terminowy. W przypadku umowy na czas nieoznaczony należy wprowadzić termin wypowiedzenia. W przypadku umowy terminowej można przewidzieć zapisy precyzujące przyczyny wypowiedzenia umowy przed czasem np. brak dyspozycyjności Personelu, płatności etc.;
 • Wynagrodzenie Wykonawcy.
  • Istnieje kilka sposobów określenia formuły wynagrodzenia. Do najpopularniejszych należą:
   • Fixed price – strony z góry określają wynagrodzenie należne Wykonawcy za całość prac; jest to rozwiązanie stosowane zwłaszcza wtedy, gdy strony mogą w sposób możliwie pełny oszacować nakład pracy (i jej koszt) niezbędny do wykonania strony internetowej. Wymaga to z pewnością dopracowania dokumentacji projektowej już na etapie podpisywania umowy; zazwyczaj tego rodzaju wynagrodzenie jest korzystniejsze dla Zamawiającego;

   • Time&Materials - formuła wynagrodzenia odpowiadająca MH (man-hour) lub MD (man-days) które zostały spożytkowane na wykonanie strony internetowej; jest to korzystniejsze dla Wykonawcy, ponieważ każdy nakład pracy jest wynagrodzony (nie ma ryzyka pracy darmowej po przekroczeniu budżetu);

   • Time&Materials z Capem – jest to rozliczenie w formule jak T&M z tą różnicą, że określamy co stanie się po osiągnięciu określonej liczby MH lub MD przez Wykonawcę tj. przewidujemy tzw. CAP (np. dalsze prace są wstrzymywane, świadczone w następnym Etapie, lub płatne po innej stawce);

  • Terminy płatności wynagrodzenia - np. po odbiorach poszczególnych Etapów, odbiorach cząstkowych; można też nadać wynagrodzeniu charakter mieszany: płatności częściowe w okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych, kwartalnych, etc.) oraz płatność końcowa, którą strony rozliczą całość należnego wykonawcy wynagrodzenia;

  • Wynagrodzenie powinno obejmować przeniesienie praw autorskich lub udzielenie stosownych licencji na rzecz Zamawiającego;

 • Określenie procedury odbiorowej – zwłaszcza ustalenie następujących elementów: wskazanie odbiorców; czy odbiory mają charakter odbiorów jakościowych (gdzie produkty danych etapów mają spełniać określone parametry) czy ilościowych (gdzie bada się wyłącznie ich wykonanie przez daną liczbę MD/MH bez szczegółowego testowania); czy i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje testowanie cząstkowego produktu; w jaki sposób dochodzi do zgłoszenia do odbioru oraz czy odbiór może być warunkowy; czy dopuszczamy milczący odbiór ze strony Wykonawcy; czy wynagrodzenie Wykonawcy jest uzależnione od odbioru; kiedy może dojść do przesunięcia odbioru (np. z wskutek braku współpracy po stronie Zamawiającego);

 • Procedura poprawek – strony mogą przewidzieć np. jedną rundę poprawek po każdym Etapie, gdzie Zamawiający w sposób wyczerpujący powinien zgłosić wszystkie swoje uwagi co do efektu prac na danym Etapie; procedurę zgłaszania i realizacji poprawek (zwłaszcza terminy na ich realizację) należy w sposób spójny skorelować z procedurami odbiorowymi; od poprawek należy też odróżnić zmiany określonych parametrów/funkcjonalności strony zainicjowane przez Zamawiającego – tego rodzaju zmiany powinny być realizowane w ramach usług dodatkowych;

   

 • Przeniesienie praw autorskich – Zamawiający musi pozyskać tytuł prawny do strony internetowej. Czy będzie to nabycie praw autorskich czy też licencja (wyłączna/niewyłączna), zależy od konkretnego przypadku, aczkolwiek z punktu widzenia Zamawiającego pożądane jest nabycie praw autorskich i jest to sytuacja częstsza. Należy w sposób szczególnie skrupulatny odnieść się do pól eksploatacji, które powinny być w umowie określone w sposób wyczerpujący (też z odniesieniem trybu postepowania w razie zaistnienia nowych pól eksploatacji); należy również przesądzić, czy nabycie praw autorskich ma miejsce po odbiorze (korzystne dla Zamawiającego) czy po zapłacie wynagrodzenia (korzystne dla Wykonawcy);

Postanowienia dodatkowe

 • Miejsce wykonania strony internetowej – np. zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego;
 • Określenie zasad współpracy stron – np. obowiązek przekazywania danych, informacji, udostępniania dokumentacji, wymaganych funkcjonalności, grafik na stronę internetową, dodanie koordynatorów Stron etc.;
 • Wstrzymanie się od prac - np. w przypadku braku współpracy po stronie Zamawiającego nieuzasadnionej odmowy odbioru lub opóźnienia w zapłacie za wykonane Etapy;
 • Gwarancja na stronę internetową – strony mogą ją uregulować w sposób dowolny, często jednak podobne uprawnienia są realizowane przy pomocy odrębnej umowy SLA; w przypadku uregulowania tego w umowie, należy wskazać przynajmniej: okres gwarancji, zdefiniować pojęcie błędu/usterki oraz wprowadzić procedurę ich zgłaszania oraz terminów usunięcia, wskazać wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy np. co do usterek wywołanych zawinionym działaniem Zamawiającego lub osób trzecich; przy przyjęciu gwarancji/SLA, najczęściej dochodzi do wyłączenia rękojmi;
 • Odpowiedzialność – strony mogą przewidzieć katalog sytuacji, których zaistnienie skutkuje powstaniem roszczeń. Dotyczy to zwłaszcza nieterminowej realizacji danych etapów. Z punktu widzenia Wykonawcy korzystne jest, aby ewentualnie zastrzeżone kary umowne zostały ograniczone (cap) np. do poziomu kwoty otrzymanego wynagrodzenia; z punktu widzenia Wykonawcy istotne jest wyłączenie odpowiedzialności za utracone korzyści; Wykonawca powinien również wyłączyć swoją odpowiedzialność za działania podmiotów trzecich, np. zmiany algorytmów wyszukiwania przez operatora wyszukiwarki, która prowadzi do niskiego pozycjonowania lub wykluczenia strony internetowej z wyników wyszukiwania;
 • Kwestia poufności – Strony powinny zadbać by umowa zawierała zobowiązanie do zachowania poufności co do wszystkich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (konieczne jest zdefiniowanie tego pojęcia w umowie) danej Strony.
 • Zakaz przejmowania personelu – z punktu widzenia Wykonawcy jest to istotna klauzula, która zakazuje przejmowania osób zaangażowanych w projekt u Zamawiającego; klauzula zabezpiecza przed utratą kluczowego personelu;
 • Odstąpienie - w przypadku umów o charakterze zbliżonym do dzieła Strony mogą przewidzieć umowne prawo odstąpienia, wskazując termin i przesłanki uprawniające do skorzystania z tego uprawnienia np. z uwagi na opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia lub istotnego opóźnienia w realizacji danych Etapów; w przypadku realizacji prawa odstąpienia co do niektórych z Etapów należy przewidzieć wzajemne rozliczenia stron (wynagrodzenie i prawa autorskie co do części finalnej strony internetowej);
 • Usługi dodatkowe – np. wsparcie poprojektowe, zmiany w stronie internetowej na etapie produkcyjnym nie przewidziane w Etapach/dokumentacji, usługi typu SLA dot. Strony internetowej - jeśli strony chcą tego rodzaju wsparcia można to zapisać w umowie lub zawrzeć odrębną umowę np. dotyczącą wyłącznie SLA; w przypadku określenia usług dodatkowych w umowie, należy określić stawkę tych usług lub dać podstawy do jej ustalenia w przyszłości;
 • Procedura eskalacji sporu - np. powołanie komitetu sterującego i klauzula dot. Polubownego rozwiązywania konfliktów lub klauzula mediacyjna.

Dodatkowe postanowienia, pytania i problemy

Nadanie umowie charakteru umowy o dzieło lub o świadczenie usług – w praktyce tego rodzaju umowy najczęściej są zbliżone do umowy o dzieło, co oznacza również odpowiedzialność Wykonawcy za rezultat, niekiedy jednak mogą przybrać charakter umowy łączącej cechy umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług (np. co do usług dodatkowych, obsługi usterek, utrzymania strony etc). W takim przypadku Wykonawca z tytułu określonych zobowiązań może nie odpowiadać za rezultat, a jedynie za świadczenie usług z należytą starannością.

  Interesują Cię te usługi? Oddzwonimy!